POLITYKA PRYWATNOŚCI


§1. Administrator danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO) jest Inez Rogozińska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Herbiness Inez Rogozińska pod
adresem Chomiec 1, 76-124 Chomiec, NIP: 8561764466, REGON: 362847368.
2. Adres e-mail administratora danych inez@herbiness.com.
3. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego
z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do
danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
4. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy z
administratorem danych.
5. Administrator danych przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji umowy lub świadczenia
usług na rzecz osoby, której dane dotyczą.


§2. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) przygotowanie oferty handlowej w odpowiedzi na zainteresowanie klienta, co jest prawnie
uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
b) zawieranie i realizacja umów sprzedaży z klientami, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO);
c) świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, na podstawie
zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d) obsługa procesu reklamacyjnego, na podstawie obowiązku ciążącym na administratorze danych w
związku z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
e) rachunkowych związanych z wystawianiem i przyjmowaniem dokumentów rozliczeniowych, na
podstawie przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
f) archiwizacja danych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub
potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust.
1 lit f RODO);
g) kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności w odpowiedzi na
zapytania kierowane do administratora danych, co jest prawnie uzasadnionym interesem
administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
h) przesyłanie informacji technicznych dotyczących funkcjonowania Sklepu internetowego i usług, z
których korzysta klient, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1
lit. f RODO);
i) marketing, co jest jego prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub odbywa się na
podstawie uprzednio udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).


§3. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich
1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być podmioty
współpracujące z administratorem danych, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z osobą, której
dane dotyczą.
2. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być również
podwykonawcy – podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy przetwarzaniu danych np. biura
rachunkowe, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi IT (w tym usługi hostingowe).
3. Administrator danych może być zobowiązany do udostępnienia danych osobowych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do udostępnienia danych osobowych uprawnionym
organom lub instytucjom państwowym.
4. Dane osobowe w związku z wykorzystywaniem przez administratora narzędzi do analizy i śledzenia ruchu na
stronie internetowej mogą zostać przekazane do podmiotu mającego siedzibę poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym, np. do Google LLC lub Meta Platforms Inc. Jako właściwy środek ochrony danych,
administrator danych zgodził się na standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO z dostawcami
tych usług. Więcej informacji na ten temat jest dostępnych tutaj: https://commission.europa.eu/law/law-
topic/data-protection_en.


§4. Okres przechowywania danych osobowych
1. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy zawartej z osobą, której
dane dotyczą oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń
związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez
czas nie dłuższy niż termin przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
2. Administrator danych przechowuje dane osobowe znajdujące się na dokumentach rozliczeniowych przez
okres wskazany przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawą o rachunkowości.
3. Administrator danych przechowuje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych przez okres lat 10,
jednak nie dalej niż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych.
4. Administrator danych przechowuje dane osobowe w celach innych niż wskazane w ust. 1-3 przez okres
jednego roku, chyba że wcześniej wycofano zgodę na przetwarzanie danych, a przetwarzanie danych nie
może być kontynuowane na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą.


§5. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą
1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
a) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane
o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących
informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach
odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach
ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania (art. 15 RODO);
b) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza
kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą
z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
c) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub
uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
d) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy
prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
e) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
gdy:
– osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający
administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając
ograniczenia ich wykorzystywania,
– administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane
dotyczą;
f) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym
się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz
żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody
osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób
zautomatyzowany (art. 20 RODO);
g) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych
celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas
administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą
ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych
w tych celach (art. 21 RODO).
2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się,
wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim
zakresie chce skorzystać.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w Warszawie.


§6. Profilowanie
1. Dane osobowe uzyskane przez administratora danych mogą zostać przetwarzane w sposób automatyczny –
w tym w formie profilowania. Profilowanie danych osobowych dokonywane przez administratora danych polega
na ocenie wybranych informacji o osobie, której dane dotyczą dla celów analizy i prognozy osobistych
preferencji oraz zainteresowań, w szczególności dla możliwości przekazywania osobie, której dane dotyczą
spersonalizowanej oferty.
2. Automatyczne przetwarzanie danych dokonywane przez administratora danych nie rodzi dla osoby, której
dane dotyczą żadnych skutków prawnych. Osoba, której dane dotyczą może w każdym czasie wnieść sprzeciw
wobec zautomatyzowanego przetwarzania jej danych.


§7. Google Analytics
1. Administrator używa Google Analytics, internetową usługę analityczną dostarczaną przez Google Inc. z
siedzibą w USA.
2. Google Analytics używa plików cookie, które umożliwiają analizę korzystania przez użytkownika ze strony
internetowej. Informacje wytworzone przez plik cookie na temat korzystania ze strony internetowej są
przekazywane i zapisywane na serwerze Google. Na zlecenie Administratora, Google będzie wykorzystywał
te informacje, aby przeanalizować korzystanie ze strony przez użytkowników w celu przygotowania raportów
na temat aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony i Internetu
na rzecz podmiotu zlecającego.
3. Dane nie będą wykorzystywane do celów identyfikacji jakiejkolwiek osoby fizycznej.
4. Użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki;
jednak w takim wypadku nie będzie mógł korzystać z pełnej funkcjonalności strony. Ponadto użytkownicy mogą
uniemożliwić gromadzenie przez Google danych wytworzonych przez pliki cookie oraz odnoszących się do ich
korzystania z serwisu internetowego (łącznie z adresem IP) jak i przetwarzanie tych danych przez Google,
pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
5. W każdym momencie użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec gromadzenia oraz przetwarzania danych
związanych z użytkowaniem strony Google poprzez pobranie oraz instalację wtyczki w przeglądarce, która jest
dostępna pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.


§8. Piksel Facebook
1. Administrator korzysta z Piksel Facebook, narzędzia analitycznego, które pomaga mierzyć skuteczność reklam
na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie.
2. Administrator korzysta z narzędzia Piksel Facebook w celu kierowania do Klienta spersonalizowanych reklam
w serwisie Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. Podstawę prawną dla
korzystania z narzędzia Piksel Facebook przez Administratora stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

 

POLITYKA COOKIES


1. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych
w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron Sklepu
internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp
jest Herbiness Inez Rogozińska.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron Sklepu internetowego do preferencji Klienta oraz optymalizacji
korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta
i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
a) utrzymanie sesji Klienta w celu umożliwienia powrotu do zawartości koszyka.
5. W ramach Sklepu internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania,
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe”
pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta;
b) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu
internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego;
c) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć
w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego;
d) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych Sklepu internetowego;
e) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i
personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi
Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
f) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientom treści reklamowych bardziej
dostosowanych do ich zainteresowań.
6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci
mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach
przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7. Sprzedawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne w Sklepie internetowym.