Regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług


Sklep internetowy dostępny pod adresem https://herbiness.com/ udostępniony jest przez Sprzedawcę na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).


Dane kontaktowe Sprzedawcy:
– telefon: +48 608 628 586,
– adres e-mail: inez@herbiness.com.


Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, rodzaje usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu, zasady
świadczenia usług oraz zawierania umów sprzedaży, a także prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy. Zapoznanie się
z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego Klienta Sklepu.


§1. Definicje
1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://herbiness.com/.
2. Sprzedawca – Inez Rogozińska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Herbiness Inez Rogozińska pod adresem
Chomiec 1, 76-124 Chomiec, NIP: 8561764466, REGON: 362847368, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo
przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą.
4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.
5. Usługa – usługi świadczenie elektronicznie za pośrednictwem Sklepu.
6. Usługa Płatna – usługa świadczona przez Sprzedawcę odpłatnie zgodnie z zamówieniem Klienta.
7. Produkt – produkt będący rzeczą fizyczną, który Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane Sprzedawcy i zmierzające bezpośrednio do zakupu Produktu lub Usługi
Płatnej.
9. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia w celu dokonania zakupu Produktu lub Usługi Płatnej.
10. Konto klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym dane osobowe oraz historia zamówień.
11. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacji o
Produktach, usługach i promocjach Sprzedawcy.
12. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


§2. Postanowienia ogólne
1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Klient zobowiązuje się do korzystania z Sklepu internetowego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
3. Korzystanie z Sklepu oraz Usług, w tym Usług Płatnych oznacza zapoznanie się przez Klienta z warunkami określonymi
w Regulaminie oraz Polityce prywatności. Klient składający zamówienie na Usługę Płatną lub korzystający z pozostałej oferty Sprzedawcy zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o akceptacji treści Regulaminu za pomocą funkcjonalności
dostępnej w trakcie składania zamówienia (okienko wyboru).
4. Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Klient wyraża
zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcy danych osobowych w celu realizacji usługi.
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów określa Polityka prywatności Sklepu. Sprzedawca może
wykorzystać dane Klienta w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Klienta lub w oparciu o właściwe przepisy
prawa.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta do Sklepu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Klient zobowiązany
jest do korzystania ze stron internetowych w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez
nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
6. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione
osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i
ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie
korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Sklepu.
7. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
8. Informacje dotyczące Produktu lub Usług Płatnych znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
9. Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego są cenami brutto.
10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów i Usług Płatnych dostępnych w Sklepie
internetowym, wprowadzania nowej oferty jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania
zmian w trwających już promocjach. W przypadku akcji promocyjnych obejmujących czasową obniżkę ceny Sprzedawca na
stronie Sklepu internetowego wskazuje, obok ceny promocyjnej, poprzednią najniższą cenę, jaka obowiązywała w okresie
30 dni przed wprowadzeniem promocji. Skala obniżki będzie ustalana w stosunku do najniższej wskazanej ceny.


§3. Ogólne warunki świadczenia usług
1. Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego świadczy drogą elektroniczną usługi poprzez:
a) udostępnienie treści o ofercie, Produktach i usługach na stronie Sklepu internetowego,
b) umożliwienie wypełnienia formularza zamówienia w celu zakupu Produktów lub Usług Płatnych,
c) umożliwienie dokonania rejestracji w celu utworzenia Konta klienta i utrzymanie Konta klienta Sklep internetowego,
d) przesyłanie Klientom informacji o promocjach, Produktach i usługach w formie „Newslettera”.
2. Usługi określone w pkt 1 świadczone są nieodpłatnie.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy.
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i prowadzenia Konta klienta zawierana jest z Klientem na czas nieoznaczony w momencie dokonania przez niego rejestracji w Sklepie internetowym.
5. Założenie Konta klienta („rejestracja”) odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego – Formularza rejestracji. Posiadanie Konta klienta nie jest wymagane do złożenia zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie internetowym.
6. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi „Newsletter” zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się Klienta do usługi „Newsletter” za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego oraz ulega zakończeniu z chwilą wypowiedzenia przez Klienta umowy zgodnie z zasadami określonymi Regulaminem lub po wypisaniu się z listy subskrypcyjnej za pomocą hiperłącza (linku) zawartego w wiadomościach Newsletter.
7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:
a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
c) dostęp do poczty elektronicznej.
8. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług
internetowych.

 


§4. Rejestracja w Sklepie internetowym
1. Rejestracja dokonywana jest przez Klienta poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracji dostępnego na stronie
Sklepu.
2. Klient wypełniając formularz rejestracji zobowiązany jest do podania wyłącznie informacji prawdziwych.
3. Dokonując rejestracji na Sklepu Klient potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptację jego
postanowień.
4. Klient może posiadać wyłącznie jedno konto w ramach Sklepu.
5. Klientowi zabrania się przekazywania danych umożliwiających dostęp do Sklepu osobom trzecim.
6. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom danych umożliwiających logowanie na Sklepu.
7. W przypadku notorycznego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do
zablokowania dostępu do konta lub jego usunięcia.
8. Posiadanie konta klienta nie jest wymagane do korzystania z oferty Sprzedawcy.


§5. Zamówienie Usługi Płatnej
1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu udostępnia Klientom możliwość złożenia zamówienia na Usługi Płatne zgodnie z
ich opisem i wariantami dostępnymi na Sklepu, w tym kursy stacjonarne oraz online.
2. Klient w celu zamówienia Usługi Płatnej:
a) dokonuje wyboru Usługi Płatnej (dodanie do „koszyka” poprzez funkcjonalność dostępną na stronie Sklepu),
b) wypełnia formularz zamówienia wskazując wymagane dane,
c) dokonuje płatności za zamówienie za pomocą metod płatności dostępnych na Sklepu.
3. Sprzedawca po otrzymaniu zamówienia przesyła niezwłocznie na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta
wiadomość zawierającą potwierdzenie zamówienia oraz określającą istotne warunku umowy, która zostaje zawarta w
związku ze złożeniem i potwierdzeniem zamówienia.
4. Wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 3 pomiędzy Usługodawcą a Klientem dochodzi do
zawarcia umowy o świadczenie Usługi Płatnej będącej przedmiotem zamówienia.


§6. Realizacja Usługi Płatnej
1. Sprzedawca realizuje Usługę Płatną:
a) w postaci kursów stacjonarnych w terminie uzgodnionym z Klientem,
b) w postaci kursów online w terminie ustalonym z Klientem lub poprzez przesłanie linku umożliwiającego dostęp do kursu.
2. Klient zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie sprzętu oraz infrastruktury informatycznej, w szczególności
dostępu do sieci Internet, komputera lub urządzenia mobilnego z zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową uaktualnioną do najnowszej wersji i ewentualnie dodatkowym oprogramowaniem, które jest niezbędne do dostępu do kursu online.
3. Dostęp do kursów online udzielany jest na zasadzie licencji zgodnie z §7 Regulaminu.
§7. Warunki licencji
1. Klient uzyskuje dostęp do kursów online na zasadzie licencji odpłatnej, niepełnej, niewyłącznej, ograniczonej czasowo i
nieprzenoszalnej bez prawa do udzielania sublicencji.
2. Klient zobowiązuje się nie zapisywać, pobierać, powielać, rozpowszechniać, modyfikować, publicznie wyświetlać lub odtwarzać, publikować, licencjonować, sprzedawać ani nie wykorzystywać treści i informacji składających się na kurs, o ile
nie jest to wyraźnie dozwolone w niniejszym Regulaminie.
3. W zakresie licencji Klient posiada uprawnienia do korzystania z kursu wyłącznie na własny użytek osobisty.
4. Wykorzystywanie treści i informacji składających się na kurs w inny sposób niż określony w niniejszym Regulaminie
wymaga zgody Sprzedawcy i może być uwarunkowany koniecznością wniesienia dodatkowej opłaty licencyjnej.
5. Klient wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Sprzedawcę kontroli w zakresie zgodności wykorzystania kursu z warunkami licencji.
6. Sprzedawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie stwierdzenia, że Klient narusza warunki licencji oraz prawo żądania od Klienta ewentualnego odszkodowania.


§8. Zmiany w Usłudze Płatnej
1. Z zachowaniem odrębnych praw przysługującym konsumentom na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności prawa do odstąpienia od umowy, Klient może dokonać zmiany zamówienia na kurs stacjonarny zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie.
2. Klient uprawniony jest do zmiany terminu kursu stacjonarnego. O woli zmiany terminu Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę najpóźniej na czternaście dni przed pierwotnie ustalonym terminem. W tym przypadku ustalany jest z Klientem nowy termin realizacji kursu. Wpłata dokonana przez Klienta nie ulega przepadkowi i zostaje zaliczona na poczet kursu w nowym terminie.
3. Brak obecności Klienta w trakcie kursu bez uprzedniego poinformowania Sprzedawcy o woli zmiany terminu nie pociąga za sobą obowiązku zwrotu na rzecz Klienta wniesionej przez niego płatności.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych
(zdarzenie losowe, choroba, inna siła wyższa) przeprowadzenie kursu nie będzie możliwe. O zmianie terminu Sprzedawca
poinformuje Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż na 3 dni przed pierwotnym terminem kursu.


§9 Umowa sprzedaży
1. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień na Produkty w jego ofercie za pomocą formularza zamówienia na Sklepu internetowym przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.
2. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wyboru Produktu znajdującego się w Sklepie internetowym określając równocześnie ilość jaką zamierza nabyć. Po dokonaniu wyboru (dodanie do „koszyka” poprzez funkcjonalność dostępną na Sklepu internetowym), Klient wypełnia formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, a następnie potwierdza złożenie zamówienia za pomocą przycisku „Zamawiam i płacę”.
3. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia. Następnie Sprzedawca po weryfikacji możliwości realizacji zamówienia przesyła wiadomość potwierdzającą zamówienie. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej zamówienie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
4. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży.

§10. Realizacji zamówienia
1. Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia z uwzględnieniem §11 pkt 3 Regulaminu.
2. Na czas realizacji zamówienia składa się przygotowanie, skompletowanie, spakowanie oraz wydanie Produktu przez Sprzedawcę. Średni czas realizacji zamówienia wynosi do siedmiu dni roboczych.
3. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godzinie 12.00 oraz w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone następnego dnia roboczego.
4. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy Produktu przez przewoźnika zgodnie z wybraną przez Klienta metodą dostawy. Informacje o metodach oraz kosztach dostawy dostępne są na stronie internetowej oraz wskazywane są
w trakcie składania zamówienia.
5. Zamówienia wydawane są do dostawy przewoźnikowi wyłącznie w dni robocze.
6. W przypadku gdy część zamówienia składającego się z kilku Produktów nie jest aktualnie dostępna, Klient jest o tym informowany telefonicznie bądź za pomocą wiadomości e-mail i podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia
(częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bądź wybór Produktu zamiennego).
7. W przypadku zamówień składających się z kilku Produktów o różnej dostępności, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji zamówienia będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedawcę ostatniego Produktu objętego zamówieniem, chyba że w uzgodnieniu z Klientem postanowiono inaczej.
8. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz
zawiadomić Sprzedawcę.
9. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki lub braku możliwości jej doręczenia z przyczyn leżących po stronie Klienta, Sprzedawca posiada uprawnienie do obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z taką sytuacją (np. koszty
zwrotu przesyłki do Sprzedawcy lub ponownej wysyłki do Klienta).
10. W przypadku, gdy Sprzedawca pokryje Klientowi szkodę powstałą w czasie przewozu Produktu, roszczenia przysługujące z tego tytułu Klientowi wobec przewoźnika, w zakresie, w jakim zostały pokryte przez Sprzedawcę, przechodzą na Sprzedawcę. Przejście roszczeń na Sprzedawcę nie wymaga zawarcia odrębnej umowy cesji.


§11. Metody płatności
1. Sprzedawca umożliwia płatność w formie przedpłaty:
a) za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24 prowadzonego przez PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, zgodnie z regulaminem systemu (https://www.przelewy24.pl/regulamin),
b) przelewem zwykłym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
2. Klient zobowiązany jest do opłacenia zamówienia w terminie 5 dni od momentu jego złożenia. W przypadku przekroczenia terminu zamówienie może zostać anulowane, a Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy.
3. Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji po otrzymaniu informacji o pozytywnej autoryzacji transakcji przez operatora systemu płatności elektronicznych lub po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym.
4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, zwrot dokonywany jest na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
5. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi  elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.


§12. Odpowiedzialność Sprzedawcy
10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie), przekazanie niepełnych lub błędnych informacji na podstawie których realizowane są Usługi Płatne, a także działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Sklepu przez Klienta w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania.
Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu nie może naruszać praw Klienta.


§13. Odstąpienie od umowy
1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym zawarto umowę o świadczenie usługi. W przypadku
umowy sprzedaży prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa obejmuje
wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin biegnie od momentu objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
2. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
4. Klient może odstąpić od umowy składając oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres inez@herbiness.com.
5. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą a konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań. Płatności dokonane przez konsumenta (w tym koszty dostawy) zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w takie samej formie
w jakiej konsument dokonał zapłaty, chyba, że konsument wyrazi zgodę na zwrot płatności w inny sposób, który nie spowoduje dla niego dodatkowych obciążeń. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca
zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
7. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
8. Produkt należy dostarczyć Sprzedawcy na adres: Herbiness Inez Rogozińska, Chomiec 1, 76-124 Chomiec.
9. Klient jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia Produktu na czas transportu. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
10. W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
11. W przypadku umowy, której przedmiotem jest usługa, a rozpoczęcie jej świadczenia za wyraźną zgodą konsumenta rozpoczęło się przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy, konsument w przypadku odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty Sprzedawcy za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
12. W związku z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia nie przysługuje m. in.:
a) jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
b) w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


§14. Odpowiedzialność za zgodność Produktu z umową
1. Zgodnie z art. 43a i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za zgodność Produktu z umową sprzedaży. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte
w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie, o którym mowa w art. 43a ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w art. 43a ust. 2 lub 3 ustawy oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
3. Dostarczenie Produktu w ramach realizacji uprawnień określonych w niniejszym paragrafie odbywa się na koszt Sprzedawcy.
4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z umową.
5. Zgłoszenie o niezgodności Produktu z umową należy przesłać drogą elektroniczną na adres inez@herbiness.com lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Zgłoszenie można przesłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.
6. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla
Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.
7. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową;
b) Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową;
c) brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;
d) brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości jego naprawy lub wymiany;
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny.
9. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
10. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Produkt należy dostarczyć na adres: Herbiness Inez Rogozińska,
Chomiec 1, 76-124 Chomiec.
12. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
13. Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Produktu na nowy.


§14a. Odpowiedzialność za zgodność treści cyfrowej z umową
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
a) środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
b) konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku
4. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli
doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
5. Sprzedawca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta,
uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty  oprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej
do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.
6. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
a) doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
b) Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;
c) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował
doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
d) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania przez konsumenta z żądania doprowadzenia przez Sprzedawcę treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny.
8. Sprzedawca może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, tylko jeżeli umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych. Sprzedawca nie może jednak dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie konsumenta. Sprzedawca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie.
9. Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt 8, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp konsumenta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Sprzedawca jest zobowiązany poinformować konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Konsument nie posiada prawa do wypowiedzenia umowy, jeżeli Sprzedawca zapewnił konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym.


§15. Postępowanie reklamacyjne w zakresie usług elektronicznych
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcy usług świadczonych drogą elektroniczną Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji na adres e-mail Sprzedawcy.
2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, Sprzedawca wezwie niezwłocznie Klienta do uzupełnienia danych.
3. Reklamację rozpatruje Sprzedawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji lub od momentu uzupełnienia przez Klienta reklamacji na wezwanie Sprzedawcy. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni oznacza jej uwzględnienie przez Sprzedawcę.

§16. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami w myśl art. 221 Kodeksu cywilnego.
2. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się dla umów sprzedaży, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej
osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w każdym czasie o ile Produkt nie został wydany Klientowi, osobie trzeciej działającej w imieniu Klienta lub przewoźnikowi realizującemu dostawę do Klienta. Odstąpienie od
umowy przez Sprzedawcę nie rodzi po stronie Klienta roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia metod płatności dostępnych w Sklepie internetowym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania przedpłaty w całości lub części wartości zamówienia, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności.
5. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Produktu na rzecz Klienta niebędącego konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
6. Na podstawie art. 548 §1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu Klientowi, osobie trzeciej wskazanej przez Klienta lub przewoźnikowi, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.
7. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta zostaje ograniczona wyłącznie do rzeczywistych szkód poniesionych przez Klienta w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez Sprzedawcę, przy czym Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w wysokości nie większej niż wartość zamówienia złożonego przez Klienta.


§17. Zasady zamieszczania opinii i ocen
1. Klient posiada możliwość zamieszczenie opinii i oceny zakupionego Produktu.
2. Celem zapewnienia rzetelności i wiarygodności opinii na stronie Sklepu internetowego możliwość zamieszczenia opinii i ocen możliwa jest wyłącznie dla Klientów, którzy dokonali uprzednio zakupu opiniowanego Produktu.
3. Klient tworzy opinię i dokonuje oceny poprzez formularz, który dostępny jest na karcie Produktu w Sklepie internetowym.
4. Zamieszczona przez Klienta opinia i ocena muszą być związana z Produktem oraz przedstawiać osobiste, subiektywne odczucia Klienta z nim związane. Opinia lub ocena nie służą do wyrażania uwag skierowanych do Sprzedawcy w sprawie usług przez niego świadczonych, a jedynie do subiektywnego odzwierciedlenia wrażenia na temat zakupionego Produktu.
5. Opinie i oceny są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę w szczególności dla następujących celów: poprawienia atrakcyjności oferty; zebrania informacji o Produktach i doświadczeniach Klienta w tym zakresie; polepszenia zakresu
oferowanych Produktów i usług oraz umożliwienia innym Klientom zapoznania się z opiniami i ocenami.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dowolności w publikacji opinii na stronie sklepu internetowego, w tym prawo do zaniechania publikacji lub usunięcia już opublikowanych opinii i ocen w przypadku, gdy ich wiarygodność budzi zastrzeżenia np. opinia dodana przez Klienta, który nie dokonał zakupu opiniowanego Produktu.
7. Klient zamieszcza opinię wyłącznie na własną odpowiedzialność, potwierdzając równocześnie, że jest jej wyłącznym autorem, a tym samym przyjmuje na siebie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw w związku z zamieszczeniem opinii.
8. Zabrania się umieszczania opinii, których treść narusza prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich; ma charakter bezprawny; zawiera informacje reklamowe, marketingowe lub dotyczące działalności konkurencyjnej w stosunku do Sprzedawcy.
9. Klient z chwilą wystawienia opinii udziela Sprzedawcy licencji niewyłącznej na korzystanie z treści opinii (w części lub w całości) poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie za pośrednictwem stron internetowych w sposób
umożliwiający wyświetlanie treści na urządzeniach elektronicznych z wykorzystaniem sieci Internet w każdym miejscu i czasie, niezależnie od liczby oraz formy dostępu lub za pośrednictwem nośników informacji, w szczególności o charakterze
reklamowym, w celu promocji i marketingu Produktów i Sklepu internetowego.
10. Licencja udzielana jest przez Klienta bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i liczbowego oraz bez wynagrodzenia dla Klienta i innych podmiotów uprawnionych do treści. Licencja wygasa z chwilą usunięcia opinii z zasobów Sklepu internetowego.


§18. Własność intelektualna
1. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Klientów lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
2. Klient zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Sprzedawcę.
3. Korzystanie z Sklepu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji, chyba że co innego wskazano w Regulaminie.
4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Sprzedawcy:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Sklepu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Sklepu treści,
c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.


§19. Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana
postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie na Usługę Płatną w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
2. Sprzedawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Sklepu lub wybranych funkcjonalności Sklepu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych
Sprzedawcy związanych z działaniem Sklepu.
3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla Sprzedawcy, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
5. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego
sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 kwietnia 2023 r.

 

załącznik 1 Formularz odstąpienia od umowy

załącznik 2 Formularz reklamacyjny